Discipline beats numbers

Jan Erik Kjerpeseth 3. mai 2019 Lesetid ca: 5 min

Tidløse prinsipper. I en verden som forandrer seg stadig raskere kan det være klokt å stille seg spørsmålet: Finnes det noen tidløse prinsipper for ledelse som aldri må undervurderes?

Mens ingeniørenes metoder er i stadig utvikling og forandring, holder fysikkens lover seg noenlunde fasttømret. Slik tror jeg det også er når det gjelder de aller mest grunnleggende temaene i ledelse.

For meg er disiplin et slikt grunnleggende ledelsetema. Dette er også Jim Collins sin konklusjon i sine studier som han presenterer i boken «Good to Great». Der peker han på at de selskapene som har klart å ta reisen fra bra til best preges av å ha en kultur kjennetegnet av disiplin.

90 % gjennomføring og 10 % strategi.  Jeg er trygg på at det største fortrinnet i alle bransjer vil bli evnen til å raskt tilpasse seg endringer i omgivelsene. Den største hindringen i streben etter å bli raskere kommer ikke til å være mangel på strategier. Den største hindringen tror jeg kommer til å være mangel på disiplin, besluttsomhet og gjennomføringsevne.

DNB samlet alle ansatte for en tid tilbake der de lanserte «4thefuture»: De skal bli «lettere på foten» og preges av verdiene nysgjerrig, modig og ansvarlig. I Sparebanken Vest har vi over flere år hatt adferdsprinsippene: Nysgjerrig, modig og lagspill.

I grove trekk kan de tradisjonelle bankenes strategier oppsummeres med at alle skal levere gode digitale brukeropplevelser, være god på rådgivning og utvikle en endringsvillig kultur.

Strategiene til de aller fleste bedriftene innenfor samme bransje er ofte forbausende like. Jeg tror derfor at suksess handler om 90 % gjennomføring og 10 % strategi.

Betyr en disiplinert kultur mangel på entreprenørskap og kreativitet? Nei, for meg betyr det frihet under ansvar, innenfor bestemte rammer og med tydelige mål.

For å lykkes bedre med å implementere egne strategier enn konkurrentene tror jeg derfor det er særlig tre områder i lederskap der temaet disiplin er særlig viktig. Jeg har valgt å kalle de:

  1. Betydningen av å velge bort.
  2. Å angi tydelig retning.
  3. Entreprenørskap + disiplinerte mennesker = innovasjon
  1. Betydningen av å velge bort.

Noen fortalte meg for ikke så lenge siden at en av Sveriges mest populære pizzarestauranter kun har 6 pizzaer på menyen, og at du skal være svært tidlig ute for å få bord. I lys av suksessen kan jeg billedlig forestille meg antall innspill de får til nye pizzaer de bør sette på menyen. Å ikke falle for fristelsen til å vanne ut konseptet som har ført til suksessen krever en stor grad av besluttsomhet.

Visste du at den latinske opprinnelsen til ordet decision (cis/cid) betyr «to cut» eller «to kill»?

Det første Steve Jobs gjorde da han kom tilbake for å gjenreise Apple var å redusere produktbredden. Lederne klarte ikke å svare på hans enkle spørsmål: Hvilken modell skal jeg anbefale til min beste venn?

Mangel på tydelige svar gjorde at han reduserte antall Apple-produkter med 70 prosent, og reduserte antall ansatte med 3000. Det var starten på en reise der Apple fikk enorm suksess gjennom en ekstrem disiplin knyttet til rendyrking av egen posisjonering: Å utfordre «status quo» gjennom fremragende brukeropplevelser og unik design.

Han sier senere i biografien sin at:

«Deciding what not to do is as important as deciding what to do. It’s true for companies, and it’s true for products».

Det motsatte av dette kaller Harvard-professor Michal Porter for “straddling”. Å holde på strategien sin, men samtidig forsøke å ta elementer fra konkurrentenes strategi. Porter har et viktig poeng:

«A strategic position is not sustainable unless there ar trade-offs with other poisitions».

Trade-offs er reelle og finnes hele tiden, enten det er på jobb eller privat. De er ikke mulig å unngå, men det er mulig å ignorere dem. I en verden med stadig flere muligheter vil disiplinen til å velge bort og holde fast på det viktigste være en helt avgjørende lederegenskap.

I eget lederskap har jeg adoptert en setning som jeg ofte bruker i egen beslutningstaking og prioritering:

Om det ikke er et klart ja, så er det et klart nei.

2. Å angi tydelig retning

Jeg tror genuint at de to aller viktigste oppgavene i lederrollen er å angi retning og utvikle folkene dine.

Det betyr ikke å utvikle retning og mål alene. Jeg tror på stor grad av involvering i strategiprosesser for å øke eierskapet i påfølgende implementering.

Men det betyr at du som leder er den som er ansvarlig for å fasilitere prosessen, sikre at målene som besluttes er motiverende og ikke minst kontinuerlig formidle og holde fast med målet/retningen.

Gode mål og tydelig retning er avgjørende for «empowerment» av egne ansatte. Jo tydeligere retningen er – jo lettere er det å delegere ansvar og for ansatte å ta egne beslutninger.

Det sies at forskjellen mellom de beste og de nest beste idrettsutøverne ikke er så komplisert. De beste er litt bedre på å ta de riktigere beslutningene og prioriteringene hver eneste dag. I sum gjør alle disse små beslutningene en forskjell i prestasjoner i konkurranse. Jeg har skrevet mer om dette i bloggen «Thats a team».

Jeg tror også det er slik med de beste bedriftene. De tar kollektivt litt mer av de riktige beslutningene i hverdagen. I sum utgjør det til slutt en forskjell i kundetilfredshet og inntjening.  

Min erfaring er at utydelighet og «springende» formidling av retning bidrar til at altfor mange beslutninger skyves oppover i organisasjonen. Motsatt tror jeg på at ett tydelig og pedagogisk mål gjør det mye enklere for den enkelte ansatte å fatte riktige beslutninger i hverdagen.

Å angi retning som leder krever derfor repetisjon, utholdenhet og pedagogiske evner.

3.Entreprenørskap + disiplinerte mennesker = innovasjon

I streben etter å klare å tilpasse seg endring i omgivelsene raskere enn konkurrentene mener jeg entreprenørskap går hånd i hånd med disiplin. Akkurat slik som innovasjon er en blanding av kreativitet og besluttsomhet. Det er ikke enten-eller, men både-og. En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse og skaper verdi.

Jeff Bezos som har bygd opp Amazon til et av verdens mest verdifulle selskap sier det presist:

«Ideas have very little value in business. What turns out to have huge value is execution.»

De fleste vet hva som skal til for å lykkes, og utfordringen bedrifter og organisasjoner står overfor er sjelden mangel på gode holdninger eller intensjoner. Det som avgjør om man lykkes er adferd og gjennomføringsevne.

Byråkrati og manglende disiplin. Jim Collins konkluderer i sine studier med at:  

«The purpose of bureaucracy is to compensate for incompetence and lack of discipline»

Dersom dette er byråkratiets formål, betyr det også at dette problemet forsvinner med de rette folkene på laget. Jeg ser altfor ofte at ledere bygger opp byråkratiske strukturer for å administrere den lille andelen ansatte som ikke er disiplinerte (og kanskje ikke hører hjemme i organisasjonen), for å unngå ubehagelige og feilaktige beslutninger.

Dette fører gjerne til at byråkrati og manglende «empowerment» i neste runde fort jager bort de beste ansatte som du trenger for å realisere en kultur preget av entreprenørskap og innovasjon. De rette folkene vil ikke trives med økt byråkrati, stram styring og manglende empowerment. Collins kaller dette for «entreprenørskapenes dødsspiral».

Alternativet til byråkrati og hierarki er en disiplinert kultur. Det kreves betydelig disiplin i eget lederskap knyttet til utvikling (og dessverre noen ganger avvikling) av egne ansatte.

Disiplin handler ofte om å unngå en utydelig retning, «straddling» og byråkrati. Den gode nyheten er at å kvitte seg med dette krever standhaftighet, besluttsomhet og handling, ikke genialitet.

Viktigere enn noen gang. Jon Snow i «Game of Thrones» peker presist på en av de viktigste og mest tidløse dimensjonene ved ledelse. 

I en verden der både spilleregler og strategier er likere, etableringsbarrierene stadig lavere, informasjonsflyten større og mulighetene uendelige så vil det mer enn noen gang være slik:

“Discipline beat numbers and resources nine times of every ten.”