Oslo Børs som filialbørs?

Jan Erik Kjerpeseth 25. januar 2019 Lesetid ca: 3 min

Er salget av Norges finansielle infrastruktur til en utenlandsk eier godt nytt for et kapitalintensivt næringsliv i Norge? Det tviler vi på. Selskapsflukten fra Euronexts filialbørser er på hele 60 prosent. Dessuten viser det at norsk privat kapital er på vikende front.

Norge er ikke blitt en verdensledende havnasjon bare tuftet på flaks og tilgjengelige naturressurser. Verdiskapningen langs kysten er et resultat av behovet for inntekter til livets opphold, entreprenør ånd, knallhardt arbeid, risikovilje, langsiktig tenkning og samspillet med et fungerende kapitalmarked med god kjennskap til lokale forhold og næringslivet. Resultatene er ingen tilfeldighet, men en konsekvens av målrettet investering i felles infrastruktur.

Ta Austevoll som et eksempel. Med utgangspunkt i Austevoll er det bygget opp en rekke bedrifter i kapitalintensive næringer. Alt har vært, og er, avhengig av et velfungerende marked for fremmedkapital og egenkapital.

Erfaringene våre herfra er at tankesett, filosofi og geografi betyr mye for tilgangen på kapital – spesielt i nedgangstider. Lokalt forankrede kapitalkilder og finansiell infrastruktur har vist nødvendig innsikten og viljen til å stå med bedrifter gjennom dårlige tider. Vi tror at nasjonen har behov for eiere som ikke bare tenker kortsiktig profitt, men av og til også tenker «med hjertet». Det var tydelig under finanskrisen: de norske bankene holdt åpent, mens de aller fleste utenlandske aktørene trakk seg tilbake til sine egne markeder som de kjente bedre. Lærdommen ble at et sterkt nasjonalt bankvesen er avgjørende for et kapitalintensivt næringsliv i Norge. Oslo Børs er et av de viktigste tannhjulene i norsk økonomi. Ved å tiltrekke risikokapital til norsk næringsliv spiller den en avgjørende rolle for verdiskaping over hele landet.

Om lag en tredjedel av kapitalen som er investert på Oslo Børs er internasjonal, det er bra. Vi tror likevel det er svært uheldig for utviklingen av norsk næringsliv om den norske stat skal bli alene om å representere et norsk eierskap i selskaper notert ved Oslo Børs og selskaper generelt. Det faktum at ikke norsk privat kapital evner å eie/kjøpe Oslo Børs er også et sterkt signal om behovet for like konkurransevilkår.

Norske myndigheter må legge til rette for at norsk privat kapital i fremtiden kan konkurrere med internasjonal kapital, det vil kunne bremse ytterligere forvitring av norsk privat næringsliv.

Oslo Børs har spesialisert sitt tilbud og vi har lyktes med å bli verdens største sjømatbørs, i tillegg til å være blant de ledende på oljeservice og shipping. Det har lagt grunnlaget for stor verdiskapning og mange arbeidsplasser langs kysten. I den brytningstiden vi nå er inne i, er det viktigere enn noensinne at vi har aktører som kjenner det lokale næringsliv godt.

Mens strukturutvikling har preget børsene i Europa har Oslo Børs klart seg meget bra på egne bein. I sterk kontrast til alle de internasjonale børssammenslutningene i Europa, har Oslo Børs opprettholdt antallet børsnoterte selskaper de siste 20 årene. På de oppkjøpte børsene har det vært en halvering.

Frafallet er størst hos filialbørsene til Euronext, hvor selskapsflukten i snitt er nærmere 60 prosent.

Hvorfor skal vi selge unna en så viktig finansiell infrastruktur? Teknologi kan ikke være argumentet. Gjennom samarbeid med London Stock Exchange har Oslo Børs den mest moderne teknologien. Meglerhusene er godt fornøyde og egenkapitalavkastningen på Oslo Børs har hatt en meget god utvikling de siste årene. Det viser at det er mulig å konkurrere og levere god avkastning som en uavhengig børs i Europa.

Vi er bekymret for hva et salg av Oslo Børs vil kunne bety for synligheten til norsk næringsliv og fremtidig tilgang på risikokapital. Vi mener det er uheldig at norsk innflytelse over kritisk viktige deler av det norske kapitalmarkedet reduseres ytterligere. Ved et salg av hele eierskapet til en utenlandsk aktør risikerer vi at beslutninger rundt norske selskapers kapitaltilgang tas med hensyn til å maksimere avkastningen til børsens eiere, heller enn til de noterte selskapene. Vi vil advare økosystemet rundt Oslo Børs mot de negative sidene ved sentralisering, vi ved kysten kjenner på dem hver dag.

I 18 år har Oslo Børs vært eid av et fellesskap av norske og utenlandske eiere. Vi er ikke imot at utenlandske eier kjøper seg opp i børsen, men de bør ikke bli for dominerende.

Oslo Børs er så viktig for norsk næringsliv at den også trenger norske hender på rattet.

Dette innlegget er skrevet av Helge Singelstad og undertegnede. Innlegget ble også publisert i Dagens Næringsliv 23.januar.