8 paradokser i ledelse

Jan Erik Kjerpeseth 21. oktober 2019 Lesetid ca: 4 min

Jeg tar meg ofte i å tenke at god ledelse er å finne den rette balansen mellom ulike lederegenskaper. Samtidig vet jeg at god ledelse handler om å kombinere lederegenskaper som tilsynelatende står i et motsetningsforhold til hverandre. God ledelse er å klare å kombinere leder-karakteristika som intuitivt er så forskjellige at vi ofte antar at det ikke kan eksistere sammen.

Dagens arbeidstakere har høye forventninger til lederskap. De forventer å bli sett og gitt stor grad av frihet. De forventer tydelig lederskap, kombinert med autonomi. Skal du tiltrekke deg, og holde på, de beste hodene må du som leder levere både/og. Med enten/eller-tankegang vil du komme til kort.

Inspirert av Legos ledelsesparadokser – slik de formulerte dem allerede på 80-tallet – vil jeg dele de mest krevende paradoksene jeg kjemper med i egen lederhverdag:

1. Å være tett på – og samtidig gi autonomi

Noe av det aller viktigste som leder er å klare å være tett på og samtidig gi stor grad av frihet. De beste medarbeiderne og lederne forventer å bli sett og få tydelig tilbakemelding, og samtidig ha stor grad av selvstendighet i egen rolle.

Mange ledere tviholder på 100 prosent kontroll, og blir derfor sittende igjen med 100 prosent av ansvaret. Medarbeiderne tar ikke ansvar, fordi de opplever at deres bidrag ikke betyr noe.

På den annen side er det mange som tar til orde for «gi slipp ledelse» om dagen. Jeg tror det er et blindspor. Det er oppskriften på «undermanagement» – et like stort problem som «micromanagement».

Min erfaring er at gode ledere klarer å delegere effektivt samtidig som de er «hands on». Lett å skrive, ofte vanskelig å gjennomføre i praksis.

2. Å gå foran – og samtidig holde seg i bakgrunnen

Som leder forventes det at du skal være frontfigur. En som tar tydelig initiativ, styring og peker ut retningen. Samtidig må du gi plass, slik at alle forstår hvor viktige de er. Noe som igjen motiverer dem til å ta ansvar og bidra med egne ideer og initiativ.

Leder du ledere må du vise vei og være synlig, samtidig som du må være tilbaketrukket for å gi dem eierskap og legitimitet i lederrollen for sine enheter.

3. Å ha fokus på avdelingens mål – og samtidig være lojal til helheten

En ambisiøs og sulten leder skal være ærgjerrig på egne prestasjoner og egen avdelings måloppnåelse. Samtidig må du være en lagspiller som spiller andre og helheten god.

Norges kanskje beste helseleder, Stener Kvinnsland, har et godt uttrykk for dette. Han hadde svært mange ledere som rapporterte direkte til ham, og han forventet at den enkelte tok «det delegerte totalansvar». Det vil si at ledere skal være ambisiøse på egen avdelings vegne, samtidig som en må ivareta at de beslutninger som fattes er optimale for organisasjonen som helhet.

4. Å være selvsikker – og samtidig ydmyk

En leder må være selvsikker for å kunne spre trygghet rundt seg, men samtidig ydmyk. Ydmykheten er særlig viktig for å kunne endre adferd og perspektiver i takt med endringer i omgivelsene. En leder må lytte til organisasjonen, spesielt de som sitter tett på kunden/brukerne. En nysgjerrig holdning til kunnskap er avgjørende for å lære og tilegne seg ny innsikt om bedriften, bransjen og samfunnet man er en del av.

5. Å være visjonær – og samtidig jordnær

Som leder forventes det at du legger listen høyt. Det forventes at du tenker stort, langsiktig og ofte utradisjonelt. Jeg tror generelt at ledere med visjonære og utviklende ambisjoner tiltrekker seg de beste medarbeiderne. Dyktige folk ønsker å være med på noe stort. Samtidig må du holde beina godt plantet på jorden når de daglige problemene skal løses. Høye ambisjoner oppnås kun ved konkret og disiplinert jobbing, dag for dag. Jeg tror en god leder er visjonær samtidig som vedkommende er konkret/operativ i det daglige.

6. Å søke enighet – og samtidig kunne skjære igjennom

En leder skal som hovedregel skape enighet og konsensus rundt retning og tiltak. Dette for å sikre effektiv implementering og å unngå at beslutningen, bevisst eller underbevisst, blir underminert. Samtidig må du som leder være i stand til å skjære igjennom når det er nødvendig og gjerne ubehagelig.

Noen ganger er rett og slett ikke konsensus oppnåelig, og upopulære tiltak er helt nødvendig for å komme i mål. Min erfaring er at de lederne som har fremtredende beslutningsvegring sjelden klarer å holde på de sterkeste pådriverne og de mest ambisiøse medarbeiderne over tid.

7. Å være dynamisk – og samtidig holde stø kurs

Den viktigste jobben du har som leder er å bidra til at endringshastigheten på innsiden av organisasjonen er minst like stor som endringshastigheten på utsiden. Samtidig må du som leder sikre at organisasjonen opplever at det er en tydelig retning og strategi i bunnen.

Når Posten i sin tid begynte å selge CD-er og DVD-plater ble de ansatte usikre på hva som egentlig var bedriftens identitet og retning. I en slik situasjon mister du avgjørende utviklingskraft i din organisasjon/enhet.

Som leder må du være tydelig på hva som er bedriftens DNA (som ikke skal endres), samtidig som du stimulerer til nødvendig endring. Jim Collins kaller i sine studier denne dualiteten for:

 “Preserve the core, stimulate progress”

8. Å være standhaftig – og samtidig ha et åpent sinn

Min erfaring er at ledere som oppnår gode resultater har en god porsjon stahet, besluttsomhet og utholdenhet. Som leder må du ofte insistere og holde fast ved ambisiøse visjoner og omstridte retningsvalg når innvendingene kommer.

Men du må også være «open minded», både til relevant kritikk og til innspill på hva som skal til for å nå målet. Ledere og medarbeidere må oppleve at deres meninger og initiativ teller. Uten det går du glipp av eierskap og vilje til å være med å jobbe for å nå målet. Det er ofte en hårfin balanse mellom å bli oppfattet som urokkelig på den ene siden, og retningsløst åpen for nye ideer, på den andre.

Paradoksene i lederskap krever vilje til å utfordre den begrensende enten/eller tankegangen, både hos en selv og hos andre. Det krever evne til å vite i hvilke situasjoner du skal anvende hvilke egenskaper.

Den beste løsningen på disse intuitive motsetningsforholdene, har jeg fra en av vår tids fremste lederskapsguruer og selvutviklingsfilosofer. Svaret hans er like enkelt som det er komplisert:

«Ja takk, begge deler.»

Ole Brumm